Acta sessió 07.05.08

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de maig de 2008, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia ampliada pel que fa al punt 2 de la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, la presidenta accidental de la Comissió, Iris Gual

Assisteixen: Valentin Montaña, Antoni Garcia, Beatriz de Lamoga, Júlia Ramon, Àngel Payà, Brauli , Enric Bonan, Albert Figueres, Carles Menal, Eloi Nolla, Judith Torrelles, Antoni Ripoll, Jordi Pagès, Carme Mas, Pere Font, Josepa Gallofré, Albert Bonet, Daniel Massagué i Elisenda Forés que actua de secretària .

Assisteix com a convidat Amador Ferrer arquitecte redactor dels PEMUs

Disculpen la seva absència: Rosalia Papiol

ORDRE DEL DIA


1.Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 2 d’abril de 2008.
S’ajorna aquest punt fins la propera reunió.

2. Reunió amb l’equip redactor dels PEMUs (fins les 21h)
L’arquitecte municipal, Sr. Antoni Ripoll presenta al Sr. Amador Ferrer, redactor de l’estudi i diagnosi dels PEMUs als membres del CMST.

Enric Bonan pren la paraula per tal d’exposar l’interès del CMST en prestar la seva col·laboració en el desenvolupament dels PEMUs i passa la paraula a la resta de les persones presents per tal exposin els dubtes a l’arquitecte de l’equip redactor.

En aquest sentit, Pep Fortuny exposa la seva preocupació pel fet que en el document de diagnosi no consti un estudi del grau d’ocupació en el Nucli Antic, piràmides d’edat, etc que doni idea de quina tipologia de població viu en el Nucli Antic.

El Sr. Ferrer considera que aquesta tipologia d’estudi s’escapa del treball que ha fet l’equip redactor i s’escauria, més aviat, a un equip de sociòlegs que hauria de fer enquestes casa per casa amb un treball de camp important. L’equip redactor considera que ha arribat on ha pogut amb les dades del padró municipal que, a més, estan sotmeses a la Llei de protecció de dades. Les dades que es sol·liciten només es poden treure globalment. Per un altre costat, les dades que s’obtindrien no serien tant rellevants, atès que representarien una fotografia de l’actualitat quan el PEMU es desenvoluparà en un espai de temps de 5 a 16-20 anys.

De fet, el Sr. Ferrer exposa que no es fa aquest tipus d’estudi tant acurat en els PEMUs, sent suficients les dades que s’han obtingut i estan reflectides en l’estudi. Aprofita per comentar que en aquest estudi es reflecteix la inexistència de diferències significatives entre la població del nucli antic i la resta de la població del municipi (Immigració, nivell d’estudis, piràmide d’edats). El que si que es veu és que hi ha manca d’equipaments locals enfront dels generals, que cal una peatonalització, potenciar la rehabilitació tant de l’edifici com dels serveis i augmentar els espais lliures, característiques, que de fet, no estan directament relacionades amb la tipologia de població.

Enric Bonan exposa que no es veuen clares quines són les propostes en el document que permetin desenvolupar el PEMU evitant la creació de “Guetos”. El Sr. Ferrer exposa que cal cuidar l’espai públic i evitar la degradació, promovent la rehabilitació i dotant la zona d’espais lliures i zones verdes, que la densitat d’habitatges i d’habitants/habitatge sigui la adequada de manera que el preu de les parcel·les no disminueixi i es mantingui en el promig de la ciutat.

Segons Pep Fortuny, sembla que la proposta de PEMU no dona opció a desenvolupar espais d’aquesta tipologia i sembla que és poc agosarat l’estudi en aquest sentit. El redactor del projecte hi està d’acord tot justificant-ho en la inexistència d’espais tot i que hi ha dues operacions importants com la illa de Filadors i la del Portal de Padrines que deixen dos espais lliures grans. Un altre aspecte és el tractament de l’espai públic per donar-li una imatge més adient (cases deshabitades, etc.) Cal introduir usos que donin valor, com els usos hotelers, per posar un exemple, o la introducció de comerços de qualitat. Les eines són que a través del tractament de l’espai públic, rehabilitació, reforma de façanes, del mobiliari urbà, arbrat, jardineria, enllumenat s’aconsegueixi una revalorització de la zona.

Valentin Montaña exposa que si el PEMU contempla espais a recuperar desestimats per l’Ajuntament, potser la participació ciutadana podrà facilitar una revisió d’aquesta decisió. El Sr. Ferrer respon que aquesta proposta desestimada encara està contemplada en el PEMU. Valentin Montaña també exposa la seva preocupació per la possibilitat d’ús de la bicicleta en la zona peatonal. El Sr. Ferrer explica que al redactar l’estudi van considerar que no calia definir els carrils bici però que és compatible la zona peatonal amb l’ús de la bicicleta. I recorda que aquest document és un avanç que no inclou encara la normativa sobre el qual ara s’està treballant.

El Sr Ferrer exposa que hi ha possibilitat de guanyar altres espais lliures com la plaça de l’Escorxador, que li cal una recuperació per dignificar-la, la de la Sort, la zona de plaça del carrer Santa Rosalia, Plaça de la Font, etc. Pep Fortuny exposa que no ha sabut ubicar una placeta al carreró del Sabó, Se li respon que és privada. Josep Fortuny pregunta perquè hi ha en els plànols espais marcats com a verd privat. El Sr. Ferrer respon que amb el PEMU es busca una regulació del verd privat i alguns d’ells es troben en zones susceptibles de ser alterades pel propi PEMU.

Enric Bonan exposa la preocupació sobre els aparcaments. Per exemple hi ha el de Filadors, Plaça de les Monges i la viabilitat de l’aparcament en front del portal de Padrines, atès que el de Filadors, per exemple, ja s’ha assajat i cap empresa va considerar rentable tirar-lo endavant. Antoni Ripoll respon que potser caldria variar les condicions. El Sr. Ferrer considera que potser cal que tot l’espai sigui peatonalitzat per eliminar espais públics per aparcar. El CMST exposa que, precisament, dels Tallers de participació la proposta és la contrària: primer crear les zones d’aparcament i després la peatonalització. Antoni Ripoll posa damunt la taula que una opció podria ser que els aparcaments es desenvolupin amb capital públic.

Per exemple, el Sr. Albert Figueres proposa contemplar com aparcament, prèvia negociació amb la propietat, un espai situat entre l’accés a l’autopista i prop de l’avinguda Catalunya, atenent que peatonalització es considera absolutament lligada a la presència d’aparcaments. Caldria introduir una ordenança que reguli l’ús de les places d’aparcament.

En relació a Baix a mar, el Sr.Albert Figueres exposa que va comprovar els habitatges ocupats i desocupats del barri en poc espai de temps i discrepa del resultat exposat en l’estudi. El Sr. Ferrer exposa que l’ocupació s’ha tret del padró municipal. El nombre d’habitatges s’ha tret del treball de camp. El Sr. Figueres coincideix amb el nombre d’habitatges. El Sr. Ferrer agraeix l’aportació de dades que ha lliurat el Sr. Figueres en nom del CMST.

Albert Figueres resumeix com a principals preocupacions els aparcaments i els accessos al barri. El Sr. Ferrer pregunta si el pas proposat, il·luminat i ben senyalitzat, amb l’amplitud adient és ben acceptat, la qual cosa se li respon afirmativament. Pep Fortuny recorda que està previst el soterrament de part del pont de Clarà i que això no s’hauria d’executar atès que sempre queden inundats en cas de pluja. Caldria que tot el barri fos de planta baixa+3, atès que aquesta proposta va ser acceptada, pràcticament, per unanimitat.

Albert Figueres pregunta per la illa d’aparcaments en el carrer Joaquim Costa, ja que representaria una eliminació d’un nombre important de places d’aparcament. El Sr. Ferrer exposa que estan estudiants diverses alternatives en aquest carrer mantenint el nombre d’aparcaments i, a poder ser, augmentar-lo.

Josepa Gallofré exposa la problemàtica de l’enllumenat i clavegueram com a preocupació. S’exposa com a possibilitat un parell d’engornals per evacuar els pluvials i evitar l’estancament d’aigua. El Sr. Ferrer pregunta sobre l’alineació de la unitat d’actuació. Els i les membres del CMST exposen que aquest tema no s’ha tractat en els tallers i s’està en contenciós amb els propietaris.

Antoni Ripoll proposa esperar tenir les conclusions dels tallers per mantenir la propera reunió amb l’equip redactor

3.Informació de la comissió permanent.

S’ajorna aquest punt

4.Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’ajorna aquest punt

5.Informació obre la posta en marxa del servei de minideixalleria a Torredembarra

S’ajorna aquest punt

6.Qüestions sobrevingudes.

S’ajorna aquest punt

7.Precs i preguntes.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,50 hores.

La presidenta accidental La secretària


Iris Gual Elisenda Forés

Convocatòria sessió 7.05.08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia ampliada pel que fa al punt 2 a la Comissió de Medi Urbà pel proper dimecres 7 de maig de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 2 d’abril de 2008.
2.Reunió amb l’equip redactor PEMUS (fins les 21.00h).
3.Informació de la Comissió Permanent.
4.Proposta d’articles pel proper butlletí.
5.Informació sobre la posta en marxa del servei de minideixalleria a Torredembarra.
6.Qüestions sobrevingudes.
7.Precs i preguntes.


Atentament,

La Presidenta de la Comissió d’Aigua,
Residus i Energia

Rosalia Papiol Fortuny


Torredembarra, 5 de maig de 2008

Convocatòria sessió 2 d'abril de 2008

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 2 d’abril de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 5 de març de 2008.

2. Informació de la Comissió Permanent.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

4. Informació sobre la gestió de residus a Torredembarra.

5. Qüestions sobrevingudes.

6. Precs i preguntes.


Atentament,

La Presidenta de la Comissió d’Aigua,
Residus i EnergiaRosalia Papiol Fortuny


Torredembarra, 27 de març de 2008

CONVOCATÒRIA SESSIÓ 05.03.08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 5 de març de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 6 de febrer de 2008.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les mesures adoptades pel control del soroll.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.

Atentament,

La Presidenta de la Comissió d’Aigua,
Residus i Energia


Rosalia Papiol Fortuny

Torredembarra, 5 de març de 2008

CONVOCATÒRIA 6.02.08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 6 de febrer de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 5 de desembre de 2007.
2. Presentació campanya l’oli, voluminosos i poda.
3. Informació de la Comissió Permanent.
4. Proposta d’articles pel proper butlletí.
5. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.
6. Informació sobre les subvencions sol·licitades a l’Agència de Residus.
7. Qüestions sobrevingudes.
8. Precs i preguntes.
Atentament,
La Presidenta de la Comissió d’Aigua,
Residus i Energia


Rosalia Papiol Fortuny

Torredembarra, 5 de febrer de 2008

Acta sessió 5.12.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 5 de desembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 7 de novembre de 2007.

2. Informació de la Comissió Permanent.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

5. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

6. Qüestions sobrevingudes.

7. Precs i preguntes.

Atentament,

La presidenta de la Comissió

Rosalia Papiol

Torredembarra, 3 de desembre de 2007

Acta sessió 7.11.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de novembre de 2007, es reuneix la Comissió de d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Rosalia Papiol, presidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia.

Assisteixen: Jordi Pagès, Judith Torrelles, Àngel Payà, Maria Escobar, Carme Miquel, Beatriz de Lamoga, Eloi Nolla i Elisenda Forés que actua de secretària.

Assisteix com a convidat el regidor de medi ambient, Enric Grangel i Brauli Martínez.
Excusa l’absència: Francesc Mercadé Teixidó, Èlia Orts, Carles Rico, Eva Valldeperez, i Maria Viladomat.

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 3 d’octubre de 2007.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent i propostes del Plenari.

S’informa del procés d’enviaments de cartes als diferents grups parlamentaris i diputats. Es proposa fer una moció similar a la de l’aigua, pel que fa a la valoració dels tres sistemes de gestió -mixta, pública i privada-. Rosalia Papiol farà una proposta de redactat.

Es proposa, també, una moció per demanar la substitució de les papereres del carrer Antoni Roig, partint del recolzament del CMST a l’associació de veïns. El redactat final es determinarà en la propera reunió.

Es demanarà tenir un espai a la radio local per a que les diferents comissions puguin explicar la seva tasca i es proposa fer aquesta demanda en el sí de la comissió permanent.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

Es prepararà un article sobre el resultat de les ecoauditories d’aigua.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

La comissió que es dugué a terme el 3 d’octubre de 2007 va realitzar una sèrie de precs consistents en:

Es demanava informació sobre el procés de la certificació ISO 14001 de l’edifici del Castell. S’informa que s’ha elaborat un petit resum explicatiu: en què consisteix aquesta certificació i quins són els objectius marcats per l’Ajutament. Aquesta informació està penjada al Bloc de la comissió per tal de ser consultada. La informació sobre la ISO 14100 i EMAS es farà arribar a Carles Menal en nom de la comissió i de Rosalia Papiol que es va comprometre a informar-lo al plenari.

També es va sol·licitar informació sobre la presentació que SECOMSA va realitzar amb membres de diferents comissions. Aquesta presentació, en format power point, s’ha enviat a tots els membres de la comissió via e-mail.

Una altra petició va ser informació sobre la proposta de la quantitat mínima de m3 que facturaria cada empresa que va optar al concurs d’aigua. S’acorda que aquesta informació i altres referents a l’aigua les tractarà la regidora en la propera compareixença.

Per últim, es demanava informació sobre la neteja viària del municipi. Un cop realitzades les consultes pertinents, s’informa a la comissió que actualment hi ha en servei tres màquines de neteja viària a l’hivern i quatre a l’estiu. L’inici de la neteja s’inicia a les 6 del matí on hi ha diversos recorreguts: Pompeu Fabra, Barri Marítim i Urbanitzacions.

Per la zona comercial la neteja finalitza a les 8 h aproximadament, ja que és una zona de transit (càrrega i descàrrega del comerços). Respecte a l’aigua que s’utilitza per netejar els carrers, aquesta és aigua no potable, com marca el contracte, i procedeix de pous propietat de l’empresa.

5. Informació sobre la gestió de residus i constitució d’una empresa pública mixta.

El regidor de medi ambient explica que l’equip de govern té la intenció de crear una empresa municipal per a la recollida de tota la brossa. Comenta que el tema és complex. S’ha mirat, per exemple, a Cambrils on tenen una empresa d’aquestes característiques, però ells tenen l’avantatge de tenir SECOMSA, una empresa a nivell comarcal. Ateses les dificultats administratives generades pel fet de no disposar d’una empresa pública a nivell comarcal al Tarragonès, l’Ajuntament, el que farà es crear una empresa pública local i es treurà a concurs un 51% de les accions per tenir un soci. L’explicació del percentatge és que els crèdits que es demanin per comprar els equipaments aniran, d’aquesta manera, a càrrec de l’empresa enlloc de a càrrec de l’Ajuntament.

El Regidor manifesta que el Consell Comarcal, responsable de la recollida selectiva del carrer no dóna el servei que s’esperava. S’està treballant per adquirir els contenidors que hem demanat i encara no ens han lliurat, contractar la seva recollida i començar a fer la planificació del nou servei. També s’està treballant per implantar la recollida de la matèria orgànica als grans generadors i la creació d’una minideixalleria mòbil, que iniciaria el seu treball en els centres docents. En la Fira Municipalia es va recollir informació sobre trituradores de poda, també.

S’ha localitzat l’empresa que disposa de les màquines de xafar llaunes, que tenen un acord amb la Generalitat, amb qui s’ha entrevistat la regidoria per poder determinar el lloc concret de la via pública que ha d’ocupar. El regidor informa que s’està treballant en la regulació de la via pública amb un reglament.

Aquesta mateixa setmana hi ha entrevistes amb empreses subministradores de vehicles i s’està treballant a nivell d’Intervenció municipal per fer uns estima dels costos que generaria aquesta nova empresa.

Actualment, una de les problemàtiques que hi ha és triar la tipologia dels camions, per exemple, ja que triar el sistema -càrrega lateral o darrera- determina quin tipus de recollida hi haurà en un futur.

Carme Miquel pregunta pels criteris pels quals una empresa pot ser sòcia de l’empresa pública. El regidor explica que hi haurà un plec de condicions tècniques i administratives que haurà d’aprovar un ple de l’Ajuntament al ser un concurs públic. Després, s’hauran de valorar les ofertes per una comissió específica. També es pregunta per la direcció executiva de l’empresa. El regidor exposa que hi ha participació municipal- govern i oposició- i de l’empresa. Es pregunta si la concessió serà il·limitada i el regidor exposa que encara no s’ha decidit el termini, tot i que se sap per experiència municipal que els períodes curts provoquen que cap empresa privada s’acabi presentant.

Rosalia Papiol manifesta que està a favor de les empreses mixtes i públiques, tot i que creu que és convenint l’existència d’algun informe/estudi sobre la viabilitat de les tres tipologies de sistema d’empreses: pública, mixta o privada, tal i com s’havia sol·licitat des de la comissió per la gestió de l’aigua. Inicialment, el regidor manifesta que l’opció privada no està sota el control de l’ajuntament i la pública endeutaria excessivament l’ajuntament. Amb tot, considera que cal fer aquest tipus d’informe-avaluació.

Rosalia Papiol pregunta sobre la tipologia de les papereres del carrer Antoni Roig i el seu perill així com que són sorolloses. El regidor opina que, possiblement, s’hauran de canviar, tot i que no depèn la gestió de les papereres de l’àrea de medi ambient. Pregunta també sobre els contenidors de la brossa del carrer Antoni Roig/Francesc Moragas, que provoquen sorolls, olors, etc. Es pregunta si es podrien disposar prop de la caseta de la ONCE quan s’acabin definitivament les obres. El regidor accepta el suggeriment.

La comissió agraeix la presència del regidor que es compromet a seguir informant la comissió.

6. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

Al no poder desplaçar-se la persona que ha fet el treball per la problemàtica generada a RENFE per les obres de l’AVE, s’acorda ajornar un cop més aquest punt per a una propera comissió. S’acorda, també, lliurar còpia del pwp a tothom de la comissió.

7. Qüestions sobrevingudes.

S’informa sobre el procés de pressupostos participatius i que els resultats es podran consultar al blog.

8. Precs i preguntes.

Es prega que els sistemes de fixació de les papereres siguin anti-vandàlics per evitar que es robin o es desacollin del terra.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

La presidenta // La secretària

Rosalia Papiol // Elisenda Forés