Acta sessió 7.11.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de novembre de 2007, es reuneix la Comissió de d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Rosalia Papiol, presidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia.

Assisteixen: Jordi Pagès, Judith Torrelles, Àngel Payà, Maria Escobar, Carme Miquel, Beatriz de Lamoga, Eloi Nolla i Elisenda Forés que actua de secretària.

Assisteix com a convidat el regidor de medi ambient, Enric Grangel i Brauli Martínez.
Excusa l’absència: Francesc Mercadé Teixidó, Èlia Orts, Carles Rico, Eva Valldeperez, i Maria Viladomat.

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 3 d’octubre de 2007.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent i propostes del Plenari.

S’informa del procés d’enviaments de cartes als diferents grups parlamentaris i diputats. Es proposa fer una moció similar a la de l’aigua, pel que fa a la valoració dels tres sistemes de gestió -mixta, pública i privada-. Rosalia Papiol farà una proposta de redactat.

Es proposa, també, una moció per demanar la substitució de les papereres del carrer Antoni Roig, partint del recolzament del CMST a l’associació de veïns. El redactat final es determinarà en la propera reunió.

Es demanarà tenir un espai a la radio local per a que les diferents comissions puguin explicar la seva tasca i es proposa fer aquesta demanda en el sí de la comissió permanent.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

Es prepararà un article sobre el resultat de les ecoauditories d’aigua.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

La comissió que es dugué a terme el 3 d’octubre de 2007 va realitzar una sèrie de precs consistents en:

Es demanava informació sobre el procés de la certificació ISO 14001 de l’edifici del Castell. S’informa que s’ha elaborat un petit resum explicatiu: en què consisteix aquesta certificació i quins són els objectius marcats per l’Ajutament. Aquesta informació està penjada al Bloc de la comissió per tal de ser consultada. La informació sobre la ISO 14100 i EMAS es farà arribar a Carles Menal en nom de la comissió i de Rosalia Papiol que es va comprometre a informar-lo al plenari.

També es va sol·licitar informació sobre la presentació que SECOMSA va realitzar amb membres de diferents comissions. Aquesta presentació, en format power point, s’ha enviat a tots els membres de la comissió via e-mail.

Una altra petició va ser informació sobre la proposta de la quantitat mínima de m3 que facturaria cada empresa que va optar al concurs d’aigua. S’acorda que aquesta informació i altres referents a l’aigua les tractarà la regidora en la propera compareixença.

Per últim, es demanava informació sobre la neteja viària del municipi. Un cop realitzades les consultes pertinents, s’informa a la comissió que actualment hi ha en servei tres màquines de neteja viària a l’hivern i quatre a l’estiu. L’inici de la neteja s’inicia a les 6 del matí on hi ha diversos recorreguts: Pompeu Fabra, Barri Marítim i Urbanitzacions.

Per la zona comercial la neteja finalitza a les 8 h aproximadament, ja que és una zona de transit (càrrega i descàrrega del comerços). Respecte a l’aigua que s’utilitza per netejar els carrers, aquesta és aigua no potable, com marca el contracte, i procedeix de pous propietat de l’empresa.

5. Informació sobre la gestió de residus i constitució d’una empresa pública mixta.

El regidor de medi ambient explica que l’equip de govern té la intenció de crear una empresa municipal per a la recollida de tota la brossa. Comenta que el tema és complex. S’ha mirat, per exemple, a Cambrils on tenen una empresa d’aquestes característiques, però ells tenen l’avantatge de tenir SECOMSA, una empresa a nivell comarcal. Ateses les dificultats administratives generades pel fet de no disposar d’una empresa pública a nivell comarcal al Tarragonès, l’Ajuntament, el que farà es crear una empresa pública local i es treurà a concurs un 51% de les accions per tenir un soci. L’explicació del percentatge és que els crèdits que es demanin per comprar els equipaments aniran, d’aquesta manera, a càrrec de l’empresa enlloc de a càrrec de l’Ajuntament.

El Regidor manifesta que el Consell Comarcal, responsable de la recollida selectiva del carrer no dóna el servei que s’esperava. S’està treballant per adquirir els contenidors que hem demanat i encara no ens han lliurat, contractar la seva recollida i començar a fer la planificació del nou servei. També s’està treballant per implantar la recollida de la matèria orgànica als grans generadors i la creació d’una minideixalleria mòbil, que iniciaria el seu treball en els centres docents. En la Fira Municipalia es va recollir informació sobre trituradores de poda, també.

S’ha localitzat l’empresa que disposa de les màquines de xafar llaunes, que tenen un acord amb la Generalitat, amb qui s’ha entrevistat la regidoria per poder determinar el lloc concret de la via pública que ha d’ocupar. El regidor informa que s’està treballant en la regulació de la via pública amb un reglament.

Aquesta mateixa setmana hi ha entrevistes amb empreses subministradores de vehicles i s’està treballant a nivell d’Intervenció municipal per fer uns estima dels costos que generaria aquesta nova empresa.

Actualment, una de les problemàtiques que hi ha és triar la tipologia dels camions, per exemple, ja que triar el sistema -càrrega lateral o darrera- determina quin tipus de recollida hi haurà en un futur.

Carme Miquel pregunta pels criteris pels quals una empresa pot ser sòcia de l’empresa pública. El regidor explica que hi haurà un plec de condicions tècniques i administratives que haurà d’aprovar un ple de l’Ajuntament al ser un concurs públic. Després, s’hauran de valorar les ofertes per una comissió específica. També es pregunta per la direcció executiva de l’empresa. El regidor exposa que hi ha participació municipal- govern i oposició- i de l’empresa. Es pregunta si la concessió serà il·limitada i el regidor exposa que encara no s’ha decidit el termini, tot i que se sap per experiència municipal que els períodes curts provoquen que cap empresa privada s’acabi presentant.

Rosalia Papiol manifesta que està a favor de les empreses mixtes i públiques, tot i que creu que és convenint l’existència d’algun informe/estudi sobre la viabilitat de les tres tipologies de sistema d’empreses: pública, mixta o privada, tal i com s’havia sol·licitat des de la comissió per la gestió de l’aigua. Inicialment, el regidor manifesta que l’opció privada no està sota el control de l’ajuntament i la pública endeutaria excessivament l’ajuntament. Amb tot, considera que cal fer aquest tipus d’informe-avaluació.

Rosalia Papiol pregunta sobre la tipologia de les papereres del carrer Antoni Roig i el seu perill així com que són sorolloses. El regidor opina que, possiblement, s’hauran de canviar, tot i que no depèn la gestió de les papereres de l’àrea de medi ambient. Pregunta també sobre els contenidors de la brossa del carrer Antoni Roig/Francesc Moragas, que provoquen sorolls, olors, etc. Es pregunta si es podrien disposar prop de la caseta de la ONCE quan s’acabin definitivament les obres. El regidor accepta el suggeriment.

La comissió agraeix la presència del regidor que es compromet a seguir informant la comissió.

6. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

Al no poder desplaçar-se la persona que ha fet el treball per la problemàtica generada a RENFE per les obres de l’AVE, s’acorda ajornar un cop més aquest punt per a una propera comissió. S’acorda, també, lliurar còpia del pwp a tothom de la comissió.

7. Qüestions sobrevingudes.

S’informa sobre el procés de pressupostos participatius i que els resultats es podran consultar al blog.

8. Precs i preguntes.

Es prega que els sistemes de fixació de les papereres siguin anti-vandàlics per evitar que es robin o es desacollin del terra.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

La presidenta // La secretària

Rosalia Papiol // Elisenda Forés

Convocatòria 7.11.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 7 de novembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 3 d’octubre de 2007.

2.Informació de la Comissió Permanent i propostes pel Plenari.

3.Proposta d’articles pel proper butlletí.

4.Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

5.Informació sobre la gestió de residus i constitució d’una empresa pública mixta.

6.Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

7.Qüestions sobrevingudes.

8.Precs i preguntes.

Atentament,


La presidenta de la Comissió


Rosalia Papiol

Torredembarra, 5 de novembre de 2007