Acta del 03.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 3 d’octubre de 2007, es reuneix la Comissió de d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Iris Gual, Vicepresidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia.

Assisteixen: Jordi Pagès, Maria Viladomat, Eloi Nolla, Carles Rico, Àngel Payà, Eva Pintado, Judith Torrelles, Elisenda Forés i Rosalia Papiol que fa de secretària.

Excusa l’absència: Èlia Orts i Carme Miquel.

ORDRE DEL DIA
1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 4 de juliol de 2007.

S’aprova l’acta del 4 de juliol de 2007, sense esmenes.

2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.

S’acorda per unanimitat nomenar presidenta de la comissió a Rosalia Papiol.

3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.

S’acorda designar Rosalia Papiol i Iris Gual com a representants de la comissió d’aigua, residus i energia a la comissió permanent.

4. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.

La comissió voldria rebre informació sobre les gestions realitzades per fer o no una empresa pública per a la gestió dels residus. En la mateixa reunió es podria incloure, també, informació sobre les dades de residus, reciclatge i deixalleria de Torredembarra. Es demana si seria possible la presència del regidor de medi ambient en la reunió de desembre.

La comissió demana també que si pot assistir a una reunió la regidora d’Obra Pública i Serveis per informar sobre el nou contracte d’aigua. Es recomana que aquesta reunió es faci el mes de novembre.

5. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

S’ajorna aquest punt per a la propera reunió atès que el representant d’Ecologistes en Acció de Catalunya no s’ha pogut desplaçar a Torredembarra per motius personals.

6. Informació sobre la VI Trobada Solar i exemples d’enllumenat públic amb energia solar (Sant Fost de Campsentelles).

S’informa sobre la sisena trobada solar, el nombre i tipologia dels assistents a la mateixa així com dels actes previstos per a la setmana de l’energia, que tindrà lloc la tercera setmana d’octubre. S’informa de la proposta d’arrendament de cobertes municipals per posar plaques fotovoltaiques, com una possibilitat que se’ns va oferir en el decurs de la trobada solar.

Pel que fa a la proposta d’enllumenat públic amb energia solar seguint l’exemple de Sant Fost de Campsentelles, atès que Jordi Pagès, la persona que ha proposat aquest punt ha hagut de marxar, s’acorda aportar la informació en una propera reunió.

7. Recollida de brossa del Casc Antic.

S’informa a la comissió que fins ara, especialment al carrer Antoni Roig i Plaça de la Font, es feia la recollida de la brossa dipositada davant de cada portal. Ara, en aquests moments, s’han disposat contenidors als carrers laterals com, per exemple, al carrer Francesc Moragas. Des de la comissió es proposa que els contenidors estiguin més propers al carrer de la Sort, a l’alçada de la caseta d’obra enlloc de propers al carrer Antoni Roig. S’evitaria, també, que el camió de recollida accedeixi a la zona del carrer Antoni Roig, amb la conseqüent disminució del soroll. El mateix s’hauria de fer al carrer Gibert.

És voluntat de la comissió que no es retorni a la recollida porta a porta existent prèviament a les obres de peatonalització.

8. Precs i preguntes.

Es prega que els blogs de la pàgina web de les comissions estiguin linkats els uns amb els altres. També es proposa incorporar estadístiques per controlar les visites.

Es prega enviar a totes les persones membres de la comissió, previ a la compareixença del regidor, la informació sobre la proposta de SECOMSA.
Es demana informació sobre la quantitat mínima de m3 que es facturaran en cadascuna de les quatre e--,.lñmpreses que han presentat oferta en el concurs per adjudicar el servei d’aigua, així com la resta de mesures d’estalvi presentades i la cronologia d’execució de la inversió prevista.

Es prega informació sobre el procés de sol·licitud de la certificació ISO 14001 per a l’edifici del castell per poder-la lliurar a la persona que va fer aquesta pregunta a la comissió en el darrer plenari.

S’insisteix sobre la tipologia de les papereres del carrer Antoni Roig i el seu perill, així com de la facilitat que tenen per ser un atractor de residus i defecacions dels gossos. També s’insisteix en que són molt sorolloses quan es netegen.

Es demana informació sobre el nombre de màquines de neteja destinades a la totalitat de Torredembarra i quins torns fan, ja que es podria ajustar els horaris deixant la neteja d’Antoni Roig per a un horari més avançat que l’actual.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22,00 hores.

La vicepresidenta /// La secretària

Iris Gual /// Rosalia Papiol

Convocatòria del 04.10.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 3 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 4 de juliol de 2007.

  1. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
  2. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
  3. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
  4. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.
  5. Informació sobre la VI Trobada Solar i exemples d’enllumenat públic amb energia solar (Sant Fost de Campsentelles).
  6. Recollida de brossa del Casc Antic.
  7. Precs i preguntes.

Atentament,

El president del Consell

Gerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 1 d’octubre de 2007