Acta sessió 07.05.08

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de maig de 2008, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia ampliada pel que fa al punt 2 de la Comissió de Medi Urbà del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió, la presidenta accidental de la Comissió, Iris Gual

Assisteixen: Valentin Montaña, Antoni Garcia, Beatriz de Lamoga, Júlia Ramon, Àngel Payà, Brauli , Enric Bonan, Albert Figueres, Carles Menal, Eloi Nolla, Judith Torrelles, Antoni Ripoll, Jordi Pagès, Carme Mas, Pere Font, Josepa Gallofré, Albert Bonet, Daniel Massagué i Elisenda Forés que actua de secretària .

Assisteix com a convidat Amador Ferrer arquitecte redactor dels PEMUs

Disculpen la seva absència: Rosalia Papiol

ORDRE DEL DIA


1.Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 2 d’abril de 2008.
S’ajorna aquest punt fins la propera reunió.

2. Reunió amb l’equip redactor dels PEMUs (fins les 21h)
L’arquitecte municipal, Sr. Antoni Ripoll presenta al Sr. Amador Ferrer, redactor de l’estudi i diagnosi dels PEMUs als membres del CMST.

Enric Bonan pren la paraula per tal d’exposar l’interès del CMST en prestar la seva col·laboració en el desenvolupament dels PEMUs i passa la paraula a la resta de les persones presents per tal exposin els dubtes a l’arquitecte de l’equip redactor.

En aquest sentit, Pep Fortuny exposa la seva preocupació pel fet que en el document de diagnosi no consti un estudi del grau d’ocupació en el Nucli Antic, piràmides d’edat, etc que doni idea de quina tipologia de població viu en el Nucli Antic.

El Sr. Ferrer considera que aquesta tipologia d’estudi s’escapa del treball que ha fet l’equip redactor i s’escauria, més aviat, a un equip de sociòlegs que hauria de fer enquestes casa per casa amb un treball de camp important. L’equip redactor considera que ha arribat on ha pogut amb les dades del padró municipal que, a més, estan sotmeses a la Llei de protecció de dades. Les dades que es sol·liciten només es poden treure globalment. Per un altre costat, les dades que s’obtindrien no serien tant rellevants, atès que representarien una fotografia de l’actualitat quan el PEMU es desenvoluparà en un espai de temps de 5 a 16-20 anys.

De fet, el Sr. Ferrer exposa que no es fa aquest tipus d’estudi tant acurat en els PEMUs, sent suficients les dades que s’han obtingut i estan reflectides en l’estudi. Aprofita per comentar que en aquest estudi es reflecteix la inexistència de diferències significatives entre la població del nucli antic i la resta de la població del municipi (Immigració, nivell d’estudis, piràmide d’edats). El que si que es veu és que hi ha manca d’equipaments locals enfront dels generals, que cal una peatonalització, potenciar la rehabilitació tant de l’edifici com dels serveis i augmentar els espais lliures, característiques, que de fet, no estan directament relacionades amb la tipologia de població.

Enric Bonan exposa que no es veuen clares quines són les propostes en el document que permetin desenvolupar el PEMU evitant la creació de “Guetos”. El Sr. Ferrer exposa que cal cuidar l’espai públic i evitar la degradació, promovent la rehabilitació i dotant la zona d’espais lliures i zones verdes, que la densitat d’habitatges i d’habitants/habitatge sigui la adequada de manera que el preu de les parcel·les no disminueixi i es mantingui en el promig de la ciutat.

Segons Pep Fortuny, sembla que la proposta de PEMU no dona opció a desenvolupar espais d’aquesta tipologia i sembla que és poc agosarat l’estudi en aquest sentit. El redactor del projecte hi està d’acord tot justificant-ho en la inexistència d’espais tot i que hi ha dues operacions importants com la illa de Filadors i la del Portal de Padrines que deixen dos espais lliures grans. Un altre aspecte és el tractament de l’espai públic per donar-li una imatge més adient (cases deshabitades, etc.) Cal introduir usos que donin valor, com els usos hotelers, per posar un exemple, o la introducció de comerços de qualitat. Les eines són que a través del tractament de l’espai públic, rehabilitació, reforma de façanes, del mobiliari urbà, arbrat, jardineria, enllumenat s’aconsegueixi una revalorització de la zona.

Valentin Montaña exposa que si el PEMU contempla espais a recuperar desestimats per l’Ajuntament, potser la participació ciutadana podrà facilitar una revisió d’aquesta decisió. El Sr. Ferrer respon que aquesta proposta desestimada encara està contemplada en el PEMU. Valentin Montaña també exposa la seva preocupació per la possibilitat d’ús de la bicicleta en la zona peatonal. El Sr. Ferrer explica que al redactar l’estudi van considerar que no calia definir els carrils bici però que és compatible la zona peatonal amb l’ús de la bicicleta. I recorda que aquest document és un avanç que no inclou encara la normativa sobre el qual ara s’està treballant.

El Sr Ferrer exposa que hi ha possibilitat de guanyar altres espais lliures com la plaça de l’Escorxador, que li cal una recuperació per dignificar-la, la de la Sort, la zona de plaça del carrer Santa Rosalia, Plaça de la Font, etc. Pep Fortuny exposa que no ha sabut ubicar una placeta al carreró del Sabó, Se li respon que és privada. Josep Fortuny pregunta perquè hi ha en els plànols espais marcats com a verd privat. El Sr. Ferrer respon que amb el PEMU es busca una regulació del verd privat i alguns d’ells es troben en zones susceptibles de ser alterades pel propi PEMU.

Enric Bonan exposa la preocupació sobre els aparcaments. Per exemple hi ha el de Filadors, Plaça de les Monges i la viabilitat de l’aparcament en front del portal de Padrines, atès que el de Filadors, per exemple, ja s’ha assajat i cap empresa va considerar rentable tirar-lo endavant. Antoni Ripoll respon que potser caldria variar les condicions. El Sr. Ferrer considera que potser cal que tot l’espai sigui peatonalitzat per eliminar espais públics per aparcar. El CMST exposa que, precisament, dels Tallers de participació la proposta és la contrària: primer crear les zones d’aparcament i després la peatonalització. Antoni Ripoll posa damunt la taula que una opció podria ser que els aparcaments es desenvolupin amb capital públic.

Per exemple, el Sr. Albert Figueres proposa contemplar com aparcament, prèvia negociació amb la propietat, un espai situat entre l’accés a l’autopista i prop de l’avinguda Catalunya, atenent que peatonalització es considera absolutament lligada a la presència d’aparcaments. Caldria introduir una ordenança que reguli l’ús de les places d’aparcament.

En relació a Baix a mar, el Sr.Albert Figueres exposa que va comprovar els habitatges ocupats i desocupats del barri en poc espai de temps i discrepa del resultat exposat en l’estudi. El Sr. Ferrer exposa que l’ocupació s’ha tret del padró municipal. El nombre d’habitatges s’ha tret del treball de camp. El Sr. Figueres coincideix amb el nombre d’habitatges. El Sr. Ferrer agraeix l’aportació de dades que ha lliurat el Sr. Figueres en nom del CMST.

Albert Figueres resumeix com a principals preocupacions els aparcaments i els accessos al barri. El Sr. Ferrer pregunta si el pas proposat, il·luminat i ben senyalitzat, amb l’amplitud adient és ben acceptat, la qual cosa se li respon afirmativament. Pep Fortuny recorda que està previst el soterrament de part del pont de Clarà i que això no s’hauria d’executar atès que sempre queden inundats en cas de pluja. Caldria que tot el barri fos de planta baixa+3, atès que aquesta proposta va ser acceptada, pràcticament, per unanimitat.

Albert Figueres pregunta per la illa d’aparcaments en el carrer Joaquim Costa, ja que representaria una eliminació d’un nombre important de places d’aparcament. El Sr. Ferrer exposa que estan estudiants diverses alternatives en aquest carrer mantenint el nombre d’aparcaments i, a poder ser, augmentar-lo.

Josepa Gallofré exposa la problemàtica de l’enllumenat i clavegueram com a preocupació. S’exposa com a possibilitat un parell d’engornals per evacuar els pluvials i evitar l’estancament d’aigua. El Sr. Ferrer pregunta sobre l’alineació de la unitat d’actuació. Els i les membres del CMST exposen que aquest tema no s’ha tractat en els tallers i s’està en contenciós amb els propietaris.

Antoni Ripoll proposa esperar tenir les conclusions dels tallers per mantenir la propera reunió amb l’equip redactor

3.Informació de la comissió permanent.

S’ajorna aquest punt

4.Proposta d’articles pel proper butlletí.

S’ajorna aquest punt

5.Informació obre la posta en marxa del servei de minideixalleria a Torredembarra

S’ajorna aquest punt

6.Qüestions sobrevingudes.

S’ajorna aquest punt

7.Precs i preguntes.


I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,50 hores.

La presidenta accidental La secretària


Iris Gual Elisenda Forés