Acta sessió 5.12.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 5 de desembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 7 de novembre de 2007.

2. Informació de la Comissió Permanent.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

5. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

6. Qüestions sobrevingudes.

7. Precs i preguntes.

Atentament,

La presidenta de la Comissió

Rosalia Papiol

Torredembarra, 3 de desembre de 2007

Acta sessió 7.11.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA


A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de novembre de 2007, es reuneix la Comissió de d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Rosalia Papiol, presidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia.

Assisteixen: Jordi Pagès, Judith Torrelles, Àngel Payà, Maria Escobar, Carme Miquel, Beatriz de Lamoga, Eloi Nolla i Elisenda Forés que actua de secretària.

Assisteix com a convidat el regidor de medi ambient, Enric Grangel i Brauli Martínez.
Excusa l’absència: Francesc Mercadé Teixidó, Èlia Orts, Carles Rico, Eva Valldeperez, i Maria Viladomat.

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 3 d’octubre de 2007.

S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Informació de la Comissió Permanent i propostes del Plenari.

S’informa del procés d’enviaments de cartes als diferents grups parlamentaris i diputats. Es proposa fer una moció similar a la de l’aigua, pel que fa a la valoració dels tres sistemes de gestió -mixta, pública i privada-. Rosalia Papiol farà una proposta de redactat.

Es proposa, també, una moció per demanar la substitució de les papereres del carrer Antoni Roig, partint del recolzament del CMST a l’associació de veïns. El redactat final es determinarà en la propera reunió.

Es demanarà tenir un espai a la radio local per a que les diferents comissions puguin explicar la seva tasca i es proposa fer aquesta demanda en el sí de la comissió permanent.

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.

Es prepararà un article sobre el resultat de les ecoauditories d’aigua.

4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

La comissió que es dugué a terme el 3 d’octubre de 2007 va realitzar una sèrie de precs consistents en:

Es demanava informació sobre el procés de la certificació ISO 14001 de l’edifici del Castell. S’informa que s’ha elaborat un petit resum explicatiu: en què consisteix aquesta certificació i quins són els objectius marcats per l’Ajutament. Aquesta informació està penjada al Bloc de la comissió per tal de ser consultada. La informació sobre la ISO 14100 i EMAS es farà arribar a Carles Menal en nom de la comissió i de Rosalia Papiol que es va comprometre a informar-lo al plenari.

També es va sol·licitar informació sobre la presentació que SECOMSA va realitzar amb membres de diferents comissions. Aquesta presentació, en format power point, s’ha enviat a tots els membres de la comissió via e-mail.

Una altra petició va ser informació sobre la proposta de la quantitat mínima de m3 que facturaria cada empresa que va optar al concurs d’aigua. S’acorda que aquesta informació i altres referents a l’aigua les tractarà la regidora en la propera compareixença.

Per últim, es demanava informació sobre la neteja viària del municipi. Un cop realitzades les consultes pertinents, s’informa a la comissió que actualment hi ha en servei tres màquines de neteja viària a l’hivern i quatre a l’estiu. L’inici de la neteja s’inicia a les 6 del matí on hi ha diversos recorreguts: Pompeu Fabra, Barri Marítim i Urbanitzacions.

Per la zona comercial la neteja finalitza a les 8 h aproximadament, ja que és una zona de transit (càrrega i descàrrega del comerços). Respecte a l’aigua que s’utilitza per netejar els carrers, aquesta és aigua no potable, com marca el contracte, i procedeix de pous propietat de l’empresa.

5. Informació sobre la gestió de residus i constitució d’una empresa pública mixta.

El regidor de medi ambient explica que l’equip de govern té la intenció de crear una empresa municipal per a la recollida de tota la brossa. Comenta que el tema és complex. S’ha mirat, per exemple, a Cambrils on tenen una empresa d’aquestes característiques, però ells tenen l’avantatge de tenir SECOMSA, una empresa a nivell comarcal. Ateses les dificultats administratives generades pel fet de no disposar d’una empresa pública a nivell comarcal al Tarragonès, l’Ajuntament, el que farà es crear una empresa pública local i es treurà a concurs un 51% de les accions per tenir un soci. L’explicació del percentatge és que els crèdits que es demanin per comprar els equipaments aniran, d’aquesta manera, a càrrec de l’empresa enlloc de a càrrec de l’Ajuntament.

El Regidor manifesta que el Consell Comarcal, responsable de la recollida selectiva del carrer no dóna el servei que s’esperava. S’està treballant per adquirir els contenidors que hem demanat i encara no ens han lliurat, contractar la seva recollida i començar a fer la planificació del nou servei. També s’està treballant per implantar la recollida de la matèria orgànica als grans generadors i la creació d’una minideixalleria mòbil, que iniciaria el seu treball en els centres docents. En la Fira Municipalia es va recollir informació sobre trituradores de poda, també.

S’ha localitzat l’empresa que disposa de les màquines de xafar llaunes, que tenen un acord amb la Generalitat, amb qui s’ha entrevistat la regidoria per poder determinar el lloc concret de la via pública que ha d’ocupar. El regidor informa que s’està treballant en la regulació de la via pública amb un reglament.

Aquesta mateixa setmana hi ha entrevistes amb empreses subministradores de vehicles i s’està treballant a nivell d’Intervenció municipal per fer uns estima dels costos que generaria aquesta nova empresa.

Actualment, una de les problemàtiques que hi ha és triar la tipologia dels camions, per exemple, ja que triar el sistema -càrrega lateral o darrera- determina quin tipus de recollida hi haurà en un futur.

Carme Miquel pregunta pels criteris pels quals una empresa pot ser sòcia de l’empresa pública. El regidor explica que hi haurà un plec de condicions tècniques i administratives que haurà d’aprovar un ple de l’Ajuntament al ser un concurs públic. Després, s’hauran de valorar les ofertes per una comissió específica. També es pregunta per la direcció executiva de l’empresa. El regidor exposa que hi ha participació municipal- govern i oposició- i de l’empresa. Es pregunta si la concessió serà il·limitada i el regidor exposa que encara no s’ha decidit el termini, tot i que se sap per experiència municipal que els períodes curts provoquen que cap empresa privada s’acabi presentant.

Rosalia Papiol manifesta que està a favor de les empreses mixtes i públiques, tot i que creu que és convenint l’existència d’algun informe/estudi sobre la viabilitat de les tres tipologies de sistema d’empreses: pública, mixta o privada, tal i com s’havia sol·licitat des de la comissió per la gestió de l’aigua. Inicialment, el regidor manifesta que l’opció privada no està sota el control de l’ajuntament i la pública endeutaria excessivament l’ajuntament. Amb tot, considera que cal fer aquest tipus d’informe-avaluació.

Rosalia Papiol pregunta sobre la tipologia de les papereres del carrer Antoni Roig i el seu perill així com que són sorolloses. El regidor opina que, possiblement, s’hauran de canviar, tot i que no depèn la gestió de les papereres de l’àrea de medi ambient. Pregunta també sobre els contenidors de la brossa del carrer Antoni Roig/Francesc Moragas, que provoquen sorolls, olors, etc. Es pregunta si es podrien disposar prop de la caseta de la ONCE quan s’acabin definitivament les obres. El regidor accepta el suggeriment.

La comissió agraeix la presència del regidor que es compromet a seguir informant la comissió.

6. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

Al no poder desplaçar-se la persona que ha fet el treball per la problemàtica generada a RENFE per les obres de l’AVE, s’acorda ajornar un cop més aquest punt per a una propera comissió. S’acorda, també, lliurar còpia del pwp a tothom de la comissió.

7. Qüestions sobrevingudes.

S’informa sobre el procés de pressupostos participatius i que els resultats es podran consultar al blog.

8. Precs i preguntes.

Es prega que els sistemes de fixació de les papereres siguin anti-vandàlics per evitar que es robin o es desacollin del terra.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

La presidenta // La secretària

Rosalia Papiol // Elisenda Forés

Convocatòria 7.11.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 7 de novembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 3 d’octubre de 2007.

2.Informació de la Comissió Permanent i propostes pel Plenari.

3.Proposta d’articles pel proper butlletí.

4.Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.

5.Informació sobre la gestió de residus i constitució d’una empresa pública mixta.

6.Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

7.Qüestions sobrevingudes.

8.Precs i preguntes.

Atentament,


La presidenta de la Comissió


Rosalia Papiol

Torredembarra, 5 de novembre de 2007

Acta del 03.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 3 d’octubre de 2007, es reuneix la Comissió de d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:

Presideix la reunió Iris Gual, Vicepresidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia.

Assisteixen: Jordi Pagès, Maria Viladomat, Eloi Nolla, Carles Rico, Àngel Payà, Eva Pintado, Judith Torrelles, Elisenda Forés i Rosalia Papiol que fa de secretària.

Excusa l’absència: Èlia Orts i Carme Miquel.

ORDRE DEL DIA
1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 4 de juliol de 2007.

S’aprova l’acta del 4 de juliol de 2007, sense esmenes.

2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.

S’acorda per unanimitat nomenar presidenta de la comissió a Rosalia Papiol.

3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.

S’acorda designar Rosalia Papiol i Iris Gual com a representants de la comissió d’aigua, residus i energia a la comissió permanent.

4. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.

La comissió voldria rebre informació sobre les gestions realitzades per fer o no una empresa pública per a la gestió dels residus. En la mateixa reunió es podria incloure, també, informació sobre les dades de residus, reciclatge i deixalleria de Torredembarra. Es demana si seria possible la presència del regidor de medi ambient en la reunió de desembre.

La comissió demana també que si pot assistir a una reunió la regidora d’Obra Pública i Serveis per informar sobre el nou contracte d’aigua. Es recomana que aquesta reunió es faci el mes de novembre.

5. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.

S’ajorna aquest punt per a la propera reunió atès que el representant d’Ecologistes en Acció de Catalunya no s’ha pogut desplaçar a Torredembarra per motius personals.

6. Informació sobre la VI Trobada Solar i exemples d’enllumenat públic amb energia solar (Sant Fost de Campsentelles).

S’informa sobre la sisena trobada solar, el nombre i tipologia dels assistents a la mateixa així com dels actes previstos per a la setmana de l’energia, que tindrà lloc la tercera setmana d’octubre. S’informa de la proposta d’arrendament de cobertes municipals per posar plaques fotovoltaiques, com una possibilitat que se’ns va oferir en el decurs de la trobada solar.

Pel que fa a la proposta d’enllumenat públic amb energia solar seguint l’exemple de Sant Fost de Campsentelles, atès que Jordi Pagès, la persona que ha proposat aquest punt ha hagut de marxar, s’acorda aportar la informació en una propera reunió.

7. Recollida de brossa del Casc Antic.

S’informa a la comissió que fins ara, especialment al carrer Antoni Roig i Plaça de la Font, es feia la recollida de la brossa dipositada davant de cada portal. Ara, en aquests moments, s’han disposat contenidors als carrers laterals com, per exemple, al carrer Francesc Moragas. Des de la comissió es proposa que els contenidors estiguin més propers al carrer de la Sort, a l’alçada de la caseta d’obra enlloc de propers al carrer Antoni Roig. S’evitaria, també, que el camió de recollida accedeixi a la zona del carrer Antoni Roig, amb la conseqüent disminució del soroll. El mateix s’hauria de fer al carrer Gibert.

És voluntat de la comissió que no es retorni a la recollida porta a porta existent prèviament a les obres de peatonalització.

8. Precs i preguntes.

Es prega que els blogs de la pàgina web de les comissions estiguin linkats els uns amb els altres. També es proposa incorporar estadístiques per controlar les visites.

Es prega enviar a totes les persones membres de la comissió, previ a la compareixença del regidor, la informació sobre la proposta de SECOMSA.
Es demana informació sobre la quantitat mínima de m3 que es facturaran en cadascuna de les quatre e--,.lñmpreses que han presentat oferta en el concurs per adjudicar el servei d’aigua, així com la resta de mesures d’estalvi presentades i la cronologia d’execució de la inversió prevista.

Es prega informació sobre el procés de sol·licitud de la certificació ISO 14001 per a l’edifici del castell per poder-la lliurar a la persona que va fer aquesta pregunta a la comissió en el darrer plenari.

S’insisteix sobre la tipologia de les papereres del carrer Antoni Roig i el seu perill, així com de la facilitat que tenen per ser un atractor de residus i defecacions dels gossos. També s’insisteix en que són molt sorolloses quan es netegen.

Es demana informació sobre el nombre de màquines de neteja destinades a la totalitat de Torredembarra i quins torns fan, ja que es podria ajustar els horaris deixant la neteja d’Antoni Roig per a un horari més avançat que l’actual.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22,00 hores.

La vicepresidenta /// La secretària

Iris Gual /// Rosalia Papiol

Convocatòria del 04.10.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 3 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 4 de juliol de 2007.

  1. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
  2. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
  3. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
  4. Informació sobre les ecoauditories de l’aigua als edificis municipals i punts d’aigua municipals.
  5. Informació sobre la VI Trobada Solar i exemples d’enllumenat públic amb energia solar (Sant Fost de Campsentelles).
  6. Recollida de brossa del Casc Antic.
  7. Precs i preguntes.

Atentament,

El president del Consell

Gerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 1 d’octubre de 2007

Acta del 04.07.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 4 de juliol de 2007, es reuneix la Comissió de d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Eli Forés com a vicepresidenta accidental.
Assisteixen: Judith Torrelles, Beatriz de Lamoga, Jordi Pagès, Maria Viladomat, Carme Miquel, Àngel Payà i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Excusa l’absència: Èlia Orts.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 6 de juny de 2007.
Aprovada l’acta del 6 de juny de 2007 sense esmenes.

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es presenta Judith Torrelles com la persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell d’aquesta comissió i del seguiment dels acords i demandes de la comissió. En la resta de comissions aquesta tasca la farà Eva Parra. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol tenim una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, Míriam Colina, especialment l’actualització i variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes tres persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball. Les tres tenen contracte fins el dia 31 de desembre.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió, que s’adjunta en annex, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà, també, entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i composarà les butlletes per votar les propostes, aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

També s’està estudiant la metodologia per obtenir propostes dels tres centres docents, amb un procés a través del qual cada línia de cada curs, o dels cursos que decideixi el centre, en faci una, de proposta. De la totalitat de les propostes cada centre n’escolliria dues per votació dels seus alumnes, que s’incorporarien directament al paquet que s’obtindria de la votació popular de les propostes de la ciutadania i que el Consell presentarà a l’Ajuntament.

Les propostes escollides per la comissió d’aigua, residus i energia són les següents:
· Incloure en els pressupostos el cost econòmic d’elaborar un projecte d’instal·lació fotovoltaica per abastir el consum elèctric de l’enllumenat públic municipal
· Dotar l’organisme competent dels recursos materials necessaris per tal pugui fer complir l’ordenança del soroll
· Adquisició d’una deixalleria mòbil
· Instal·lació de dipòsits per a la recollida de pluvials per neteja de carrers i reg

4. Butlletí del CMST.
Incloure un article d’informació sobre l’estudi de l’ecoauditoria. També s’inclourà un article sobre el canvi d’enllumenat a Cal Bofill.

5. Informació sobre la subvenció d’estalvi d’aigua.
S’informa sobre la sol·licitud de subvenció d’enguany a l’Agència Catalana de l’Aigua, que ha tret per primer cop una convocatòria per aplicar polítiques d’estalvi d’aigua a nivell local. El projecte inclou dues accions: la construcció d’un dipòsit per recollir les aigües pluvials per al reg de zona verda a la zona esportiva i la realització d’ecoauditories d’aigua en edificis municipals. S’explica els primers resultats de l’estudi, amb 10 auditories en edificis municipals i un catàleg de 75 punts de subministrament d’aigua. Els 10 edificis representen el 50% del consum municipal. Entre els màxims consumidors està la zona esportiva, les escoles i el cementiri municipal. Les zones de reg es troben entre els màxims consumidors. El mes de setembre es presentarà el resultat de l’estudi a la Comissió.

S’ha concedit una subvenció del 50% dels aproximadament 73.000 euros que representa el cost total del projecte i s’ha de justificar abans de finals de l’any 2009.

6. Precs i preguntes.
Es prega que en una propera reunió es pugui tenir accés a l’apartat del contracte de l’aigua relacionat amb aquells aspectes relacionats amb incentivar l’estalvi de l’aigua.

Es prega ampliació del servei de la deixalleria supramunicipal, més personal i formació mediambiental del personal contractat.

Es prega posar en coneixement dels regidors del consistori l’existència d’aquest estudi prèviament a la votació definitiva de l’adjudicació del contracte d’aigües.

Es prega augmentar la freqüència de recollida de selectiva durant el període del 1 al 20 d’agost en la franja que hi ha entre la via i la platja.

Es prega estar pendent de la subvenció de l’oficina de Canvi Climàtic.

Es prega canviar el model de les papereres del carrer Antoni Roig, ja que des de l’11M es recomana que siguin de plàstic transparent per garantir la seguretat de la vida de les persones.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22,00 hores.

La vicepresidenta accidental /// La secretària

Elisenda Forés /// Rosalia Papiol

Acta del 06.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 6 de juny de 2007, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió la vipresidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Iris Gual
Assisteixen: Judith Torrelles, Jordi Pagès, Carme Miquel, Angel Payà i Elisenda Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Beatriz Lamoga, Rosalia Papiol i Eva Pintado.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’ acta de la sessió ordinària del 2 de maig de 2007.
S’aprova l’acta amb l’esmena d’incloure l’absència justificada de Judith Torrelles i Jordi Pagès.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. Caldria que les propostes passessin de nou al plenari de l’ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores, del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. Pel que fa al local propi, diferent de les dependències del Castell, que algunes comissions han reclamat, es considera que només quan aquest edifici sigui de titularitat municipal.

Una de les propostes seria mantenir com a president del CMST a l’alcalde i l’assistència del regidor de Participació ciutadana, a la presidència de les comissions destinar-hi una persona escollida dins la comissió i demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball quan l’ordre del dia ho reclami, dels regidors que estiguin implicats en la gestió de l’àrea. En aquesta comissió es proposen als regidors que gestionin les àrees de Medi Ambient, Obres i Serveis i Urbanisme.

Les funcions de la comissió permanent caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria incloure com a punt de cada comissió “informació de la permanent” i en aquesta comissió, “informació de les comissions de treball”.

També cal fer un esforç per incorporar les entitats a les comissions de treball. En aquest cas, parlar amb els gremis de construcció, promotors, etc. relacionats amb l’urbanisme local per augmentar el nivell d’influència social.

La comissió sol·licita una gestió pública municipal dels residus incloent la neteja dels carrers. S’hauria d’incloure la gestió de les deixalleries, a poder ser, de barri per poder gestionar-la per l’empresa municipal. Incloure un sistema de contenidors que permeti a la gent gran tirar la brossa sense problemes.

Es demana una explicació sobre el perquè s’ha triat el sistema de gestió privada de l’aigua.

3. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 21,15 hores.

La vicepresidenta /// La secretària accidental


Iris Gual /// Elisenda Forés

Acta del 02.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 2 de maig de 2007, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió la vicepresidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Iris Gual.
Assisteixen: Eli Forés, Eva Pintado i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Excusen l’absència: Beatriz de Lamoga i Àngel Payà.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del 7 de març de 2007.
S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Recollida de residus al nucli antic
Es planteja la necessitat de tractar el tema de la recollida de residus en el nucli antic aprofitant la peatonalització.

Es suggereix fer un contacte amb l’associació de veïns del centre històric. Es proposa preparar unes propostes concretes sobre la gestió de la recollida de residus abans de convocar-los. Es proposa aprofitar l’existència de l’estudi sobre l’opinió que té la ciutadania sobre els diferents models de recollida de residus que va fer Ecologistes en Acció, que podria servir de base per a la trobada. Aquesta reunió s’hauria de convocar després de les eleccions.

3. Informació sobre la certificació de qualitat ISO del Castell.
S’informa dels treballs que s’estan duent a terme per obtenir la certificació ISO per a l’edifici del Castell, especialment en les gestions que s’han fet per poder comprar el paper amb certificació forestal de qualitat i per la creació del punt verd al Castell per recollir selectivament el plàstic, piles, paper i envasos d’insecticides. També s’informa que ja s’estan fent les ecoauditories d’aigua de l’edifici. Per aconseguir la participació de tothom s’han disposat cartells d’informació sobre on dipositar els residus o com emprar l’aigua i l’energia en tot l’edifici.

4. Precs i preguntes.
Es prega que si no es va poder incloure el prec relacionat amb la retirada de la taxa d’escombraries als veïns del carrer nou sol·licitat en la passada reunió, es torni a intentar entrar en el proper ple.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 21,15 hores.

La vicepresidenta /// La secretària

Iris Gual /// Rosalia Papiol

Acta del 07.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de març de 2007, es reuneix la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió el president de la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia, Lluís Suñé Morales.
Assisteixen: Jordi Pagès, Iris Gual, Angel Payà, Eva Pintado, Eli Forés i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Excusen l’absència: Beatriz de Lamoga, Judith Torrelles i Esperança Picó.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del 17 de gener i 7 de febrer de 2007.
S'aprova l'acta del 27 de gener sense esmenes i la del 7 de febrer amb la següent esmena: Iris Gual, el que volia dir a Precs i preguntes, era que els veïns que havien de quedar exempts de pagar la taxa d'escombraries eren tots els que han hagut de pagar la contribució especial per les obres del carrer Nou.

2. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
La comissió nomena com a membre del jurat a Rosalia Papiol.
La comissió fa algunes propostes entre les quals:

Sostenibilitat social: l'Associació de veïns del Centre Històric per la seva lluita i el seu treball per conèixer el projecte del carrer Nou i donar-lo a conèixer, així com pel seu treball per que s'aconsegueixin les subvencions que han abaratit els costos.
Sostenibilitat ambiental: Es pot mirar si hi ha alguna escola que estigui a la xarxa d'escoles verdes i, si n'hi ha més d'una, atorgar-ho a la que faci més temps que hi estigui.

3. Pressupostos participatius 2008.
Des de la comissió d' economia es proposa que les comissions, com l' any passat, aportin prioritats per tal de poder elaborar un llistat que es pugui fer arribar a la ciutadania per poder ser votat o també s'hi puguin incorporar propostes. Es treballarà aquest punt en la propera reunió.

4. Informació sobre les obres del carrer Martineta.
El regidor informa que ja s'ha fet les obres del carrer Martineta. S'ha rebut una aportació de l' Agència Catalana de l’ Aigua d' uns 150.000 euros, aproximadament. Aquesta era una reivindicació històrica del Consell. En una de les primeres reunions que van mantenir el regidor i la tècnica amb l'ACA, se'ns va explicar que a l'ACA hi ha una part del pressupost destinat a aquest tipus d'obra, que s'adjudica si el consistori la demana, i des d'Urbanisme no s'havia sol·licitat. Finalment s'ha tramitat la sol·licitud i s'ha executat l'obra a través de la Regidoria d'Obres i Serveis. La comissió reclama més informació sobre el tema per a una propera reunió i que consti quan aparegui alguna informació pública que aquestes obres s'han dut a terme, també, com a conseqüència de les reiterades sol·licituds del Consell.

5. Informació sobre les ecoauditories.
S' informa sobre les ecoauditories sobre el consum d' aigua dels edificis municipals que s'han encomanat a EeAC i per a les quals s'ha sol·licitat una subvenció a l' ACA. Permetrà conèixer el consum de 12 edificis municipals i tenir un llistat de tots els punts d'aigua contractats per l'ajuntament. Tanmateix es podrà cercar una relació entre el consum de les boques de rec i la superfície regada en alguns casos.

6. Informació sobre el servei de recollida de poda.
S'ajorna aquest punt per a una propera reunió.

7. Butlletí del CMST.
S'acorda fer un article sobre les obres del carrer de la Martineta i ressaltar-ho a portada.

8. Precs i preguntes.
Es prega que es modifiqui la ubicació dels contenidors del càmping l' Amistat, per damunt de les àmfores, posant-lo en un lloc més accessible.

Es prega si en el plenari de demà es pot incloure un prec relacionat amb la retirada de la taxa d' escombraries als comerciants del carrer nou que s'inclogui també, en aquesta exempció, als veïns que han hagut de pagar els impostos especials.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 21, 25 hores.

El president /// La secretària


Lluís Suñé /// Rosalia Papiol

Acta del 07.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió el president de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Lluís Suñé Morales.
Assisteixen: Iris Gual, Àngel Payà, Jordi Pagès, Beatriz Lamoga, Míriam Solé i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Excusen l’absència: Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 22 de novembre de 2006.
S’aprova l’acta de la sessió del 22 de novembre sense esmenes.

2. Butlletí número 15 del CMST.
Iris Gual ha fet un article referent a l’exposició informativa sobre la gestió del servei de recollida de res¡dus en el municipi de Cambrils duta a terme el 17 de gener a la Sala de Plens de l’ Ajuntament per l’empresa SECOMSA S.L. S’ha mostrat als membres presents de la comissió i a tots els sembla molt bé.

3. Recollida de residus a Torredembarra.
Lluís Suñé comenta que el dia 1 de febrer l’ alcalde va tenir una reunió amb Secomsa s.l. en la qual hi havia el regidor de Medi Ambient de Cambrils, el Sr. Salvador Matas, i que bàsicament es va parlar del procediment a seguir per a la creació d’una empresa pública i com s’està gestionant des de la direcció. En aquests casos l’empresa és gestionada per professionals i hi ha un Consell d’ Administració on cada grup polític designa un representant. Els regidors poden fer propostes però no prendre decisions.
Lluís Suñé diu que el proper equip de govern haurà d’aprovar la proposta.

4. Precs i preguntes.
Rosalia Papiol pregunta sobre la moció que va presentar la comissió referent al sistema de subministrament d’aigua, pregunta en quin moment del procediment es troba i perquè s’opta per l’empresa privada. Lluís Suñé contesta que no coneix com està el tema actualment però que un percentatge elevat del govern està d’acord en què el servei es dugui a terme mitjançant una empresa privada.

Es comenta que l’empresa Secomsa també gestiona altres serveis, entre ells el de l’aigua i perquè no s’han plantejat la possibilitat de la gestió pública. La Comissió està descontenta davant la situació actual.

Lluís Suñé vol fer saber als membres de la comissió que la feina que s’està fent des del Consell és molt important i cada cop més s’està acceptant pels membres de la corporació.

Iris Gual demana que es convidi a la regidora d’ Obra Pública i Serveis perquè doni la informació en la propera reunió de la comissió.

Es comenta també la problemàtica que ha sorgit pel fet de què les mocions no puguin ser aprovades pel plenari i la Rosalia Papiol proposa plantejar el problema al Butlletí del Consell parlant del bloqueig de les mocions que presenta el Consell. La Iris Gual si disposa de temps farà l’article.

Rosalia Papiol pregunta perquè no s’ha estès la proposta de la taxa d’escombreries que s’ha fet arribar als comerciants als veïns del carrer Antoni Roig. Tothom està patint les conseqüències, tant els comerciants com els veïns. Demana que també se’ls compensi.
Iris Gual afegeix que també s’hauria d’incloure als afectats per les obres de la Plaça de la Vila. Comenta que tots els veïns que han hagut de pagar la contribució especial per les obres del carrer Nou i Plaça de la Vila haurien de quedar exempts de pagar la taxa d’escombreries.

S’acorda fer una carta a l’alcalde i al regidor d’hisenda en nom de la comissió per a què se’ls tingui en compte i es compensi igual als veïns que als comerciants quant a la taxa d’escombreries.

Jordi Pagès comenta que la Generalitat ha obert una oficina relacionada amb el canvi climàtic per tal de conscienciar a la ciutadania sobre el problema que es presenta. Es podria mirar la manera de què hi hagi un contacte amb aquesta oficina per tal de dur a terme els objectius conjuntament.
També vol fer saber als membres de la Comissió que a partir d’ara també assistirà a les reunions de la Comissió d’ aigua, residus i energia donat l’ interès que per a ell li representa al estar treballant per la regidoria de Medi Ambient i particularment per la feina que està duent a terme pel que fa a la recollida de cartró comercial i poda. Comenta que té especial interès en què el projecte de Secomsa es dugui a terme per veure en ell una possibilitat de treball de cara al futur.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 21.45 hores.

El president /// La secretària


Lluís Suñé /// Rosalia Papiol

Acta del 17.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 17 de gener de 2007, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió el president de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Lluís Suñé Morales.
Assisteixen: Manuel Jiménez, Susana Navarro, Francesc Mercadé, Albert Bonet, Eva Pintado, Joaquima Girol, Jordi Pagès, Valentin Montaña, Joan Llos, Àngel Payà, Saturnino López, Iris Gual, Adelaida Restrepo , Elisenda Forés i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Convidats: Salvador Matas, Joan Mas i Anna Lluís Gavaldà de l’ Ajuntament de Cambrils i SECOMSA, S.L.
Excusen l’absència: Èlia Orts i Miquel Martínez.

ORDRE DEL DIA

1. Informació sobre la gestió del servei de recollida de residus per part de la directora tècnica de l’empresa SECOMSA, S.L. (Serveis Comarcals Mediambientals, Cambrils).
S’adjunta presentació de SECOMSA, S.L. sobre la gestió del servei de recollida de residus i de neteja viària, l’experiència de Cambrils.

2. Precs i preguntes.
Valentin Montaña pregunta què es recull a les minideixalleries i se l’informa que la deixalleria més petita queda com la central destinada principalment als comerços. A les urbanitzacions, en aquestes minideixalleries, es recull tot i, sobretot el de la ciutadania.
També pregunta on va a parar el residu i els retorns i es contesta que mensualment la tècnica municipal introdueix les tones en una aplicació informàtica que permet cobrar el retorn trimestralment.
A la deixalleria es recullen només els subproductes que poden enviar-se al gestor autoritzat.

Joaquima Girol pregunta per la neteja viària i freqüència i se li respon que es neteja diàriament, inclosos dissabtes i diumenges. La part més emblemàtica del municipi es neteja a l’estiu fins les 11 de la nit. També pregunta qui posa els contenidors i es contesta que l’empresa.

Rosalia Papiol manifesta la seva satisfacció per l’explicació i pregunta sobre la distància entre bateries. Es comenta que el nucli antic la disposició dels contenidors està sent perimetralment i a una distància de 100 metres entre bateries. També es destaca que estèticament, és important que siguin soterrats en el nucli antic i, a més, permeten lliurar la brossa a totes hores.

Iris Gual pregunta si hi ha diferents empreses de SECOMSA en els diferents municipis i es contesta que només a Cambrils, per la seva complexitat i extensió, hi ha una empresa filial. Es pregunta també com es gestionaria si fos SECOMSA Torredembarra el destí del residu, si a les mateixes instal·lacions que té SECOMSA al Baix Camp i es respon que sí.

Albert Bonet pregunta per la relació entre les filials i l’empresa marc, i si hi ha possibilitat de rentabilitzar el residu de la deixalleria tipus mercadet. També demana informació sobre la planta de valoració energètica. Es respon que SECOMSA és el paraigües legal, ja que exporta el projecte i l’ Ajuntament delega el servei a SECOMSA. Al Consell d’ administració hi ha els regidors locals. Els serveis centrals (jurídics, recursos humans, fiscals, compres, etc) ajuden les filials.
Pel que fa a la valorització es van introduint valoritzacions a mesura que es generen els residus (informàtics, mobles, etc). I quant a la planta de recuperació del rebuig es planteja donar sortida al rebuig que no es recicla per participació ciutadana. Cal triar-lo per sistemes físics, òptics, gravimètrics, manuals i aprofitament energètic. El que resta, que és inert, no perjudica els emplaçaments finals.

Saturnino López exposa que la ciutadania vol una renovació del servei i que el sistema li sembla adequat.

Adelaida Restrepo pregunta sobre el problema de l’espai que hi ha dins de les cases per a poder fer el reciclatge i pregunta com s’ha solventat a Cambrils. Salvador Matas explica el seu cas particular: es pot posar tot junt i, a qualsevol moment del dia, anar als contenidors i allí mateix triar-ho i separar-ho.

Jordi Pagès pregunta quins procediments cal seguir pel que fa al destí final al crear una filial a Torredembarra. Es respon que el que interessaria és estar mancomunat en la gestió dels residus tipus Cambrils. També pregunta pel personal i s’informa que les concessions administratives marquen que cal subrogar el personal de les empreses existents.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 22 hores.

El president /// La secretària


Lluís Suñé /// Rosalia Papiol