Acta del 06.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 6 de juny de 2007, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió la vipresidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Iris Gual
Assisteixen: Judith Torrelles, Jordi Pagès, Carme Miquel, Angel Payà i Elisenda Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Beatriz Lamoga, Rosalia Papiol i Eva Pintado.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’ acta de la sessió ordinària del 2 de maig de 2007.
S’aprova l’acta amb l’esmena d’incloure l’absència justificada de Judith Torrelles i Jordi Pagès.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura.
Es planteja que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En el decurs d’aquesta legislatura s’ha pogut constatar que es pot millorar la seva relació amb l’equip de govern, amb els regidors responsables de l’àrea de les comissions de treball i caldria solucionar com tornar a fer passar les mocions aprovades pel Consell al Plenari de l’Ajuntament. Caldria que les propostes passessin de nou al plenari de l’ajuntament. De les aportacions dels i les assistentes es pot concloure que una fórmula podria ser preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores, del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Pel que fa a qüestions relacionades amb la millora del funcionament del CMST, un aspecte a contemplar és el paper de secretari/a de les comissions de treball, que actualment recau en una de les persones de la comissió, però que a la pràctica du a terme la funcionària de l’Ajuntament designada per fer de secretària dels plenaris. Es proposa incloure en la modificació del reglament la creació de la figura de la secretaria tècnica que podria ser la mateixa persona que ho és del CMST i que de fet, està exercint aquestes funcions. Pel que fa al local propi, diferent de les dependències del Castell, que algunes comissions han reclamat, es considera que només quan aquest edifici sigui de titularitat municipal.

Una de les propostes seria mantenir com a president del CMST a l’alcalde i l’assistència del regidor de Participació ciutadana, a la presidència de les comissions destinar-hi una persona escollida dins la comissió i demanar la presència dels representants del govern de l’ajuntament a les reunions de les comissions de treball quan l’ordre del dia ho reclami, dels regidors que estiguin implicats en la gestió de l’àrea. En aquesta comissió es proposen als regidors que gestionin les àrees de Medi Ambient, Obres i Serveis i Urbanisme.

Les funcions de la comissió permanent caldria que es definissin de nou. Es proposa que assumeixi les funcions de representació davant l’ajuntament i les de motor del consell. Ha de ser la comissió que asseguri la difusió de la tasca de totes les comissions de treball i per això s’ha d’assegurar la presència d’un parell de persones de cada comissió, per exemple, de manera que faciliti els contactes entre aquesta comissió i la resta i, alhora, entre el CMST i l’equip de govern. Caldria incloure com a punt de cada comissió “informació de la permanent” i en aquesta comissió, “informació de les comissions de treball”.

També cal fer un esforç per incorporar les entitats a les comissions de treball. En aquest cas, parlar amb els gremis de construcció, promotors, etc. relacionats amb l’urbanisme local per augmentar el nivell d’influència social.

La comissió sol·licita una gestió pública municipal dels residus incloent la neteja dels carrers. S’hauria d’incloure la gestió de les deixalleries, a poder ser, de barri per poder gestionar-la per l’empresa municipal. Incloure un sistema de contenidors que permeti a la gent gran tirar la brossa sense problemes.

Es demana una explicació sobre el perquè s’ha triat el sistema de gestió privada de l’aigua.

3. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 21,15 hores.

La vicepresidenta /// La secretària accidental


Iris Gual /// Elisenda Forés

No hay comentarios: