Acta del 04.07.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 4 de juliol de 2007, es reuneix la Comissió de d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Eli Forés com a vicepresidenta accidental.
Assisteixen: Judith Torrelles, Beatriz de Lamoga, Jordi Pagès, Maria Viladomat, Carme Miquel, Àngel Payà i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Excusa l’absència: Èlia Orts.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 6 de juny de 2007.
Aprovada l’acta del 6 de juny de 2007 sense esmenes.

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es presenta Judith Torrelles com la persona que s’encarregarà del desenvolupament del Procés de Pressupostos participatius a nivell d’aquesta comissió i del seguiment dels acords i demandes de la comissió. En la resta de comissions aquesta tasca la farà Eva Parra. S’anuncia, també, que a partir del 2 de juliol tenim una segona persona per desenvolupar els aspectes de l’agenda 21, Míriam Colina, especialment l’actualització i variació dels indicadors. Les tasques d’aquestes tres persones seran també les de seguiment dels acords de les comissions de treball. Les tres tenen contracte fins el dia 31 de desembre.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008.
Es lliura a la comissió el llistat de les propostes de l’Agenda 21 relacionades amb l’àmbit de treball de la comissió, que s’adjunta en annex, per tal la comissió triï tres de les mateixes per incorporar al llistat de propostes del Consell. Es farà el mateix amb la resta de comissions del Consell i d’aquesta manera s’obtindrà un llistat de 24 propostes, com a mínim, que es podrà ampliar amb les que aportin les entitats que seran entrevistades durant els mesos de juny i juliol.

S’anuncia que el llistat, en forma de tríptic es repartirà entre la població aprofitant els mitjans de comunicació locals i es distribuirà, també, entre els comerços locals, CAP, etc. per tal la ciutadania facin arribar les seves propostes fins finals del mes d’agost. Llavors, la comissió de Pressupostos Participatius triarà les propostes entre les viables i que no s’hagin d’executar a instàncies del propi govern municipal, explicarà les rebutjades i composarà les butlletes per votar les propostes, aproximadament el mes d’octubre. Es preveu agrupar-les per blocs temàtics i incorporar a la proposta de pressupostos, aquelles que resultin més votades per la ciutadania. Amb aquesta tipologia de procés, el debat s‘exporta del Consell a la ciutadania i entitats locals i conclou amb una votació popular.

També s’està estudiant la metodologia per obtenir propostes dels tres centres docents, amb un procés a través del qual cada línia de cada curs, o dels cursos que decideixi el centre, en faci una, de proposta. De la totalitat de les propostes cada centre n’escolliria dues per votació dels seus alumnes, que s’incorporarien directament al paquet que s’obtindria de la votació popular de les propostes de la ciutadania i que el Consell presentarà a l’Ajuntament.

Les propostes escollides per la comissió d’aigua, residus i energia són les següents:
· Incloure en els pressupostos el cost econòmic d’elaborar un projecte d’instal·lació fotovoltaica per abastir el consum elèctric de l’enllumenat públic municipal
· Dotar l’organisme competent dels recursos materials necessaris per tal pugui fer complir l’ordenança del soroll
· Adquisició d’una deixalleria mòbil
· Instal·lació de dipòsits per a la recollida de pluvials per neteja de carrers i reg

4. Butlletí del CMST.
Incloure un article d’informació sobre l’estudi de l’ecoauditoria. També s’inclourà un article sobre el canvi d’enllumenat a Cal Bofill.

5. Informació sobre la subvenció d’estalvi d’aigua.
S’informa sobre la sol·licitud de subvenció d’enguany a l’Agència Catalana de l’Aigua, que ha tret per primer cop una convocatòria per aplicar polítiques d’estalvi d’aigua a nivell local. El projecte inclou dues accions: la construcció d’un dipòsit per recollir les aigües pluvials per al reg de zona verda a la zona esportiva i la realització d’ecoauditories d’aigua en edificis municipals. S’explica els primers resultats de l’estudi, amb 10 auditories en edificis municipals i un catàleg de 75 punts de subministrament d’aigua. Els 10 edificis representen el 50% del consum municipal. Entre els màxims consumidors està la zona esportiva, les escoles i el cementiri municipal. Les zones de reg es troben entre els màxims consumidors. El mes de setembre es presentarà el resultat de l’estudi a la Comissió.

S’ha concedit una subvenció del 50% dels aproximadament 73.000 euros que representa el cost total del projecte i s’ha de justificar abans de finals de l’any 2009.

6. Precs i preguntes.
Es prega que en una propera reunió es pugui tenir accés a l’apartat del contracte de l’aigua relacionat amb aquells aspectes relacionats amb incentivar l’estalvi de l’aigua.

Es prega ampliació del servei de la deixalleria supramunicipal, més personal i formació mediambiental del personal contractat.

Es prega posar en coneixement dels regidors del consistori l’existència d’aquest estudi prèviament a la votació definitiva de l’adjudicació del contracte d’aigües.

Es prega augmentar la freqüència de recollida de selectiva durant el període del 1 al 20 d’agost en la franja que hi ha entre la via i la platja.

Es prega estar pendent de la subvenció de l’oficina de Canvi Climàtic.

Es prega canviar el model de les papereres del carrer Antoni Roig, ja que des de l’11M es recomana que siguin de plàstic transparent per garantir la seguretat de la vida de les persones.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22,00 hores.

La vicepresidenta accidental /// La secretària

Elisenda Forés /// Rosalia Papiol

No hay comentarios: