Acta del 02.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 2 de maig de 2007, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió la vicepresidenta de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Iris Gual.
Assisteixen: Eli Forés, Eva Pintado i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Excusen l’absència: Beatriz de Lamoga i Àngel Payà.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del 7 de març de 2007.
S’aprova l’acta sense esmenes.

2. Recollida de residus al nucli antic
Es planteja la necessitat de tractar el tema de la recollida de residus en el nucli antic aprofitant la peatonalització.

Es suggereix fer un contacte amb l’associació de veïns del centre històric. Es proposa preparar unes propostes concretes sobre la gestió de la recollida de residus abans de convocar-los. Es proposa aprofitar l’existència de l’estudi sobre l’opinió que té la ciutadania sobre els diferents models de recollida de residus que va fer Ecologistes en Acció, que podria servir de base per a la trobada. Aquesta reunió s’hauria de convocar després de les eleccions.

3. Informació sobre la certificació de qualitat ISO del Castell.
S’informa dels treballs que s’estan duent a terme per obtenir la certificació ISO per a l’edifici del Castell, especialment en les gestions que s’han fet per poder comprar el paper amb certificació forestal de qualitat i per la creació del punt verd al Castell per recollir selectivament el plàstic, piles, paper i envasos d’insecticides. També s’informa que ja s’estan fent les ecoauditories d’aigua de l’edifici. Per aconseguir la participació de tothom s’han disposat cartells d’informació sobre on dipositar els residus o com emprar l’aigua i l’energia en tot l’edifici.

4. Precs i preguntes.
Es prega que si no es va poder incloure el prec relacionat amb la retirada de la taxa d’escombraries als veïns del carrer nou sol·licitat en la passada reunió, es torni a intentar entrar en el proper ple.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 21,15 hores.

La vicepresidenta /// La secretària

Iris Gual /// Rosalia Papiol

No hay comentarios: