Acta del 07.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió el president de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Lluís Suñé Morales.
Assisteixen: Iris Gual, Àngel Payà, Jordi Pagès, Beatriz Lamoga, Míriam Solé i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Excusen l’absència: Elisenda Forés.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 22 de novembre de 2006.
S’aprova l’acta de la sessió del 22 de novembre sense esmenes.

2. Butlletí número 15 del CMST.
Iris Gual ha fet un article referent a l’exposició informativa sobre la gestió del servei de recollida de res¡dus en el municipi de Cambrils duta a terme el 17 de gener a la Sala de Plens de l’ Ajuntament per l’empresa SECOMSA S.L. S’ha mostrat als membres presents de la comissió i a tots els sembla molt bé.

3. Recollida de residus a Torredembarra.
Lluís Suñé comenta que el dia 1 de febrer l’ alcalde va tenir una reunió amb Secomsa s.l. en la qual hi havia el regidor de Medi Ambient de Cambrils, el Sr. Salvador Matas, i que bàsicament es va parlar del procediment a seguir per a la creació d’una empresa pública i com s’està gestionant des de la direcció. En aquests casos l’empresa és gestionada per professionals i hi ha un Consell d’ Administració on cada grup polític designa un representant. Els regidors poden fer propostes però no prendre decisions.
Lluís Suñé diu que el proper equip de govern haurà d’aprovar la proposta.

4. Precs i preguntes.
Rosalia Papiol pregunta sobre la moció que va presentar la comissió referent al sistema de subministrament d’aigua, pregunta en quin moment del procediment es troba i perquè s’opta per l’empresa privada. Lluís Suñé contesta que no coneix com està el tema actualment però que un percentatge elevat del govern està d’acord en què el servei es dugui a terme mitjançant una empresa privada.

Es comenta que l’empresa Secomsa també gestiona altres serveis, entre ells el de l’aigua i perquè no s’han plantejat la possibilitat de la gestió pública. La Comissió està descontenta davant la situació actual.

Lluís Suñé vol fer saber als membres de la comissió que la feina que s’està fent des del Consell és molt important i cada cop més s’està acceptant pels membres de la corporació.

Iris Gual demana que es convidi a la regidora d’ Obra Pública i Serveis perquè doni la informació en la propera reunió de la comissió.

Es comenta també la problemàtica que ha sorgit pel fet de què les mocions no puguin ser aprovades pel plenari i la Rosalia Papiol proposa plantejar el problema al Butlletí del Consell parlant del bloqueig de les mocions que presenta el Consell. La Iris Gual si disposa de temps farà l’article.

Rosalia Papiol pregunta perquè no s’ha estès la proposta de la taxa d’escombreries que s’ha fet arribar als comerciants als veïns del carrer Antoni Roig. Tothom està patint les conseqüències, tant els comerciants com els veïns. Demana que també se’ls compensi.
Iris Gual afegeix que també s’hauria d’incloure als afectats per les obres de la Plaça de la Vila. Comenta que tots els veïns que han hagut de pagar la contribució especial per les obres del carrer Nou i Plaça de la Vila haurien de quedar exempts de pagar la taxa d’escombreries.

S’acorda fer una carta a l’alcalde i al regidor d’hisenda en nom de la comissió per a què se’ls tingui en compte i es compensi igual als veïns que als comerciants quant a la taxa d’escombreries.

Jordi Pagès comenta que la Generalitat ha obert una oficina relacionada amb el canvi climàtic per tal de conscienciar a la ciutadania sobre el problema que es presenta. Es podria mirar la manera de què hi hagi un contacte amb aquesta oficina per tal de dur a terme els objectius conjuntament.
També vol fer saber als membres de la Comissió que a partir d’ara també assistirà a les reunions de la Comissió d’ aigua, residus i energia donat l’ interès que per a ell li representa al estar treballant per la regidoria de Medi Ambient i particularment per la feina que està duent a terme pel que fa a la recollida de cartró comercial i poda. Comenta que té especial interès en què el projecte de Secomsa es dugui a terme per veure en ell una possibilitat de treball de cara al futur.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 21.45 hores.

El president /// La secretària


Lluís Suñé /// Rosalia Papiol

No hay comentarios: