Acta del 17.01.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 17 de gener de 2007, es reuneix la Comissió d’Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió el president de la Comissió d’Aigua, Residus i Energia, Lluís Suñé Morales.
Assisteixen: Manuel Jiménez, Susana Navarro, Francesc Mercadé, Albert Bonet, Eva Pintado, Joaquima Girol, Jordi Pagès, Valentin Montaña, Joan Llos, Àngel Payà, Saturnino López, Iris Gual, Adelaida Restrepo , Elisenda Forés i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Convidats: Salvador Matas, Joan Mas i Anna Lluís Gavaldà de l’ Ajuntament de Cambrils i SECOMSA, S.L.
Excusen l’absència: Èlia Orts i Miquel Martínez.

ORDRE DEL DIA

1. Informació sobre la gestió del servei de recollida de residus per part de la directora tècnica de l’empresa SECOMSA, S.L. (Serveis Comarcals Mediambientals, Cambrils).
S’adjunta presentació de SECOMSA, S.L. sobre la gestió del servei de recollida de residus i de neteja viària, l’experiència de Cambrils.

2. Precs i preguntes.
Valentin Montaña pregunta què es recull a les minideixalleries i se l’informa que la deixalleria més petita queda com la central destinada principalment als comerços. A les urbanitzacions, en aquestes minideixalleries, es recull tot i, sobretot el de la ciutadania.
També pregunta on va a parar el residu i els retorns i es contesta que mensualment la tècnica municipal introdueix les tones en una aplicació informàtica que permet cobrar el retorn trimestralment.
A la deixalleria es recullen només els subproductes que poden enviar-se al gestor autoritzat.

Joaquima Girol pregunta per la neteja viària i freqüència i se li respon que es neteja diàriament, inclosos dissabtes i diumenges. La part més emblemàtica del municipi es neteja a l’estiu fins les 11 de la nit. També pregunta qui posa els contenidors i es contesta que l’empresa.

Rosalia Papiol manifesta la seva satisfacció per l’explicació i pregunta sobre la distància entre bateries. Es comenta que el nucli antic la disposició dels contenidors està sent perimetralment i a una distància de 100 metres entre bateries. També es destaca que estèticament, és important que siguin soterrats en el nucli antic i, a més, permeten lliurar la brossa a totes hores.

Iris Gual pregunta si hi ha diferents empreses de SECOMSA en els diferents municipis i es contesta que només a Cambrils, per la seva complexitat i extensió, hi ha una empresa filial. Es pregunta també com es gestionaria si fos SECOMSA Torredembarra el destí del residu, si a les mateixes instal·lacions que té SECOMSA al Baix Camp i es respon que sí.

Albert Bonet pregunta per la relació entre les filials i l’empresa marc, i si hi ha possibilitat de rentabilitzar el residu de la deixalleria tipus mercadet. També demana informació sobre la planta de valoració energètica. Es respon que SECOMSA és el paraigües legal, ja que exporta el projecte i l’ Ajuntament delega el servei a SECOMSA. Al Consell d’ administració hi ha els regidors locals. Els serveis centrals (jurídics, recursos humans, fiscals, compres, etc) ajuden les filials.
Pel que fa a la valorització es van introduint valoritzacions a mesura que es generen els residus (informàtics, mobles, etc). I quant a la planta de recuperació del rebuig es planteja donar sortida al rebuig que no es recicla per participació ciutadana. Cal triar-lo per sistemes físics, òptics, gravimètrics, manuals i aprofitament energètic. El que resta, que és inert, no perjudica els emplaçaments finals.

Saturnino López exposa que la ciutadania vol una renovació del servei i que el sistema li sembla adequat.

Adelaida Restrepo pregunta sobre el problema de l’espai que hi ha dins de les cases per a poder fer el reciclatge i pregunta com s’ha solventat a Cambrils. Salvador Matas explica el seu cas particular: es pot posar tot junt i, a qualsevol moment del dia, anar als contenidors i allí mateix triar-ho i separar-ho.

Jordi Pagès pregunta quins procediments cal seguir pel que fa al destí final al crear una filial a Torredembarra. Es respon que el que interessaria és estar mancomunat en la gestió dels residus tipus Cambrils. També pregunta pel personal i s’informa que les concessions administratives marquen que cal subrogar el personal de les empreses existents.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 22 hores.

El president /// La secretària


Lluís Suñé /// Rosalia Papiol

No hay comentarios: