Acta del 07.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’AIGUA, RESIDUS I ENERGIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 7 de març de 2007, es reuneix la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió el president de la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia, Lluís Suñé Morales.
Assisteixen: Jordi Pagès, Iris Gual, Angel Payà, Eva Pintado, Eli Forés i Rosalia Papiol que fa de secretària.
Excusen l’absència: Beatriz de Lamoga, Judith Torrelles i Esperança Picó.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del 17 de gener i 7 de febrer de 2007.
S'aprova l'acta del 27 de gener sense esmenes i la del 7 de febrer amb la següent esmena: Iris Gual, el que volia dir a Precs i preguntes, era que els veïns que havien de quedar exempts de pagar la taxa d'escombraries eren tots els que han hagut de pagar la contribució especial per les obres del carrer Nou.

2. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
La comissió nomena com a membre del jurat a Rosalia Papiol.
La comissió fa algunes propostes entre les quals:

Sostenibilitat social: l'Associació de veïns del Centre Històric per la seva lluita i el seu treball per conèixer el projecte del carrer Nou i donar-lo a conèixer, així com pel seu treball per que s'aconsegueixin les subvencions que han abaratit els costos.
Sostenibilitat ambiental: Es pot mirar si hi ha alguna escola que estigui a la xarxa d'escoles verdes i, si n'hi ha més d'una, atorgar-ho a la que faci més temps que hi estigui.

3. Pressupostos participatius 2008.
Des de la comissió d' economia es proposa que les comissions, com l' any passat, aportin prioritats per tal de poder elaborar un llistat que es pugui fer arribar a la ciutadania per poder ser votat o també s'hi puguin incorporar propostes. Es treballarà aquest punt en la propera reunió.

4. Informació sobre les obres del carrer Martineta.
El regidor informa que ja s'ha fet les obres del carrer Martineta. S'ha rebut una aportació de l' Agència Catalana de l’ Aigua d' uns 150.000 euros, aproximadament. Aquesta era una reivindicació històrica del Consell. En una de les primeres reunions que van mantenir el regidor i la tècnica amb l'ACA, se'ns va explicar que a l'ACA hi ha una part del pressupost destinat a aquest tipus d'obra, que s'adjudica si el consistori la demana, i des d'Urbanisme no s'havia sol·licitat. Finalment s'ha tramitat la sol·licitud i s'ha executat l'obra a través de la Regidoria d'Obres i Serveis. La comissió reclama més informació sobre el tema per a una propera reunió i que consti quan aparegui alguna informació pública que aquestes obres s'han dut a terme, també, com a conseqüència de les reiterades sol·licituds del Consell.

5. Informació sobre les ecoauditories.
S' informa sobre les ecoauditories sobre el consum d' aigua dels edificis municipals que s'han encomanat a EeAC i per a les quals s'ha sol·licitat una subvenció a l' ACA. Permetrà conèixer el consum de 12 edificis municipals i tenir un llistat de tots els punts d'aigua contractats per l'ajuntament. Tanmateix es podrà cercar una relació entre el consum de les boques de rec i la superfície regada en alguns casos.

6. Informació sobre el servei de recollida de poda.
S'ajorna aquest punt per a una propera reunió.

7. Butlletí del CMST.
S'acorda fer un article sobre les obres del carrer de la Martineta i ressaltar-ho a portada.

8. Precs i preguntes.
Es prega que es modifiqui la ubicació dels contenidors del càmping l' Amistat, per damunt de les àmfores, posant-lo en un lloc més accessible.

Es prega si en el plenari de demà es pot incloure un prec relacionat amb la retirada de la taxa d' escombraries als comerciants del carrer nou que s'inclogui també, en aquesta exempció, als veïns que han hagut de pagar els impostos especials.

I sense més punts a tractar, s’acaba la reunió a les 21, 25 hores.

El president /// La secretària


Lluís Suñé /// Rosalia Papiol

No hay comentarios: